Saturday, May 18, 2024
Tag:

Collodion

ภาพถ่ายแนว Collodion

มาเดินทางย้อนเวลาเล็กน้อยด้วยการจำลองรูปภาพโบราณ! ความสำเร็จอยู่ที่กระบวนการโคลโลดีอนซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายภาพในศตวรรษที่ 19 ที่ผสมผสานกับกล้อง Deardorff 8x10 เพื่อให้รูปภาพของคุณมีลักษณะที่น่าสนใจ Collodion (โคลโลดีอน) เป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการถ่ายภาพโบราณในสมัยที่ 19 ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 ซึ่งเรียกว่า "Collodion process" หรือ "Wet Plate Collodion process" ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาทิตย์เถื่อนที่คาดว่าเริ่มใช้ในปี 1851 โดย Gustave Le...